Актуално

Свободни места в паралелките с държавен план-прием в СУ „Димитър Маринов” град Лом към 23.02.2021г.

График на изпитите за оформяне на срочна оценка за първия учебен срок с учениците в дневна форма на обучение през учебната 2020/2021 година.

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката № РД09-290/29.01.2021

Организация на учебния ден за часовете на учениците от 1 до 12 клас, считано от 18.02.2021 г.

Седмично разписание на учебните часове за втория учебен срок на  учебната 2020/2021 г.

Свободни места по класове и паралелки в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2020/2021 г. към 26.01.2021г.

Списък на учебниците за XI – XII клас за учебната 2020/2021 година в СУДимитър Маринов” град Лом

СПИСЪК  на английски учебниците V – X класза учебната 2020/2021 година в СУДимитър Маринов” град Лом

Свободни учителски места в СУ „ Димитър Маринов ” град Лом за учебната 2020/2021 г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!