Графици
  2019 – 2020 г.

График на поправителните изпити в дневна форма на обучение  през учебната 2019-2020 година. (месец август -септември)

График на поправителните изпити в IX клас, самостоятелна форма на обучение  през учебната 2019-2020 година.

График за часа за консултиране на родители и ученици и за водене на училищната документация на съответната паралелка и групите за ЦДО през II учебен срок на учебната 2019-2020 година.

График за провеждане на допълнително консултиране на ученици по отделните учебни предмети през II учебен срок на учебната 2019-2020 година.

График за провеждане на ДЧ-ФВС и СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ за II учебен срок на 2019-2020 година.

Графици за контролни и класни работи на паралелките за IIри срок на учебната 2019-2020 година.

График за приемните дни на директора, заместник – директор и на часовете за консултиране на родители и ученици през I срок на учебната 2019-2020 година.

График за провеждане на консултациите на учителите с учениците по предмети за I срок на учебната 2019-2020 година /V – XII клас/

График за провеждане на консултациите на учителите с учениците по за I срок на учебната 2019-2020 година /I – IV клас/

Графици за класните и  контролните работи през I срок на 2019 – 2020 г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!