Графици
  2018 – 2019 г.

График за провеждане на изпитните сесии с учениците записани в самостоятелна форма на обучение в           СУ “Димитър Маринов” гр.Лом през учебната 2019-2020г.

График за поправителните изпити с учениците в VI и VII клас, дневна форма на обучение. През учебната 2018/2019 година –  сесия: СЕПТЕМВРИ

График за часа за консултиране на родители и ученици и за водене на училищната документация на съответната паралелка и групите за ЦДО през II учебен срок на учебната 2018-2019 година.

График за провеждане на допълнително консултиране по отделните учебни предмети през II учебен срок на учебната 2018-2019 година.

График за провеждане на ДЧ-ФВС и СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

Графици за контролни и класни работи на паралелките за IIри срок на учебната 2018/2019 година.

График за приемните дни на директора, заместник – директор и на часовете за консултиране на родители и ученици през I срок на учебната 2018-2019 година.

График за провеждане на консултациите на учителите с учениците по предмети от учебния план за I срок на учебната 2018-2019 година /V – XII клас/

График за провеждане на консултациите на учителите с учениците по предмети от учебния план за I срок на учебната 2018-2019 година /I – IV клас/

Графици за класните и  контролните работи през I срок на 2018 – 2019 г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!