Документи

2018-2019

Учебна програма ИТ – МАТЕМАТИКА – I клас

Учебна програма ИТ – МАТЕМАТИКА – II клас

Учебна програма ИТ – МАТЕМАТИКА – III клас

Учебна програма ИТ – МАТЕМАТИКА – IV клас

Учебна програма – WEB Програмиране – V клас

Учебна програма ИТ – ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ – VIII клас

Училищен учебен план за V “а” клас

Училищен учебен план за IV “б” клас

Училищен учебен план за IV “a” клас

Училищен учебен план за III “б” клас

Училищен учебен план за III “a” клас

Училищен учебен план за II “б” клас

Училищен учебен план за II “a” клас

Училищен учебен план за I “б” клас

Училищен учебен план за I “a” клас

Организация на учебния ден за учебната 2018/2019 г.

Утвърдено седмично разписание за II срок на учебната 2018/2019 г

Етичен кодекс на училището

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Учебни планове на училището

Форми на обучение в училището

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности в училището

Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение за учениците  през учебната 2018 – 2019 година

Спортен календар на училището