Средно  училище „Димитър Маринов” е открито през 1970 година като Гимназия с преподаване на руски език.
От 1981 година със заповед №РД-31-48/81г. на МНП училището прераства в ЕСПУ с преподаване на руски език с прием на 50 деца за I клас, като се запазва приемът в VIII клас. Училището се помещава в сградата на Гимназията и в намиращо  се в същия двор бивше училище „Н. Първанов”, разполага с общежитие и стол за учениците, дошли от различни краища на България.

 

    

      През учебната 1987/88 година училището се попълва с всички паралелки от I до XI клас. Разкрит е учебно-производствен комплекс (УПК) със специалностите “Помощник – възпитател” и „Продавач – консултант”. Педагогическият колектив се попълва с нови хора.Учебната 1989/90 година е открита с нови
паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство и музика.

Десети ноември 1989 година бележи нов етап в развитието на страната по пътя на демократизиране на обществото. Новата учебна 1990/91 година започва с прием в паралелка с преподаване на английски език след положени конкурсни изпити. За пръв път в XI клас са въведени специалностите „Администратор – информатор в отдиха и туризма” и „Администратор – документалист”.

    През учебната 1991/92 година училището е преименувано с решение № 30 от Протокол № 4/04.02.1992г. на ОбС, от ЕСПУ-РЕ „Димитър Благоев” в СОУ с изучаване на чужди езици и изкуства „Димитър Маринов”.   

    Обучението в училище се осъществява в профилите „Чуждоезиково обучение”, „Изобразително изкуство” и „Музика”. От учебната 1993/94 година се поставя началото за осигуряване с квалифицирани американски преподаватели по английски език в СОУ – ЧЕИ „Димитър Маринов”, което удовлетворява изцяло нуждите в паралелките с интензивно изучаване на английски език. Въвеждат се нови направления на предпрофесионална подготовка.

    Следващата учебна 1996/97г. бележи нов етап в развитието на училището.То е включено в национален експеримент под ръководството на НИО към МОН – София за обучение в специалността „Мениджъри със средна европейска квалификация”. С решение № 51/18.11.1998 г. на ОбС – Лом училището е преобразувано и съществува в регистрите на МОН като СОУ за чужди езици, мениджмънт и изкуства „Димитър Маринов” (СОУ ЧЕМИ Д.Маринов). Въвежда се и професията „Организатор на среден и дребен бизнес”.

   Развиването на съвременния модел на обучение по актуални специалности предоставя възможност на учениците след завършен VIII клас от учебната 2002/03г. и 2004/05г. да се обучават в технологичните профили „Информационни технологии” и „Стопански мениджмънт”. Паралелно с тях от 2005/06 учебна година е разкрит и технологичен профил „Предприемачество и бизнес”, в който успешно се възпитават младите хора на предприемачески умения и конкурентност по осигурени висококачествени учебни програми и учебен план от младежката предприемаческа организация „Джуниър Ачийвмънт България”.  

   Изминатият път от СУ  „Димитър Маринов” е основание за особена гордост и самочувствие. Днес училището е устремило взор към новите образователни реформи, съответстващи на демократичните промени на прехода към пазарна икономика!

   През 2020 г. СУ „Димитър Маринов”, ще отбележи своя 50-годишен юбилей.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!