Свободни работни места
      Свободни места за ръководители по проект Проект „Заедно към бъдещето“, Договор № BG05M2OP001-3.007-0006-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!