● Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Днес 20.02.2021 г., се проведе Националното състезание по финансова грамотност

СУ „Димитър Маринов“ е училище-домакин за град Лом.

Участваха ученици от няколко възрастови групи: V, VI, VII, VII и X клас.

Публикуваме верните отговори на задачите

Свободни места в паралелките с държавен план-прием в СУ „Димитър Маринов” град Лом - към 04.02.2021г.

Виж повече

Организация на учебния ден на часовете за учениците от 1 до 12 клас, считано от 18.02.2021 год.

Уважаеми родители, представители на училищната и мeстната общност,

напомняме Ви, че съгласно чл.60 от Правилника на дейността на училището:

Чл.60.Ученикът има следните задължения:

(2)Да посещава редовно учебните занятия и да участва ефективно в часовете;

(5) Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

и чл.56а от Закона за здравето:

Чл. 56а.Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

Молим да спазвате тези нормативи, да изисквате това от Вашите деца и да им давате подходящ пример в това отношение.

Ученици от 12а клас направиха постер на тема “България като уникална страна и етнос”, което е част от раздела “Личност, национална идентичност и малцинства”, изучаван в часовете по Свят и личност.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

главен учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

● Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-3.002-0180-C02 „Заедно в училище“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект  BG05M2OP001-3.007-0006-C01 „Заедно към бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект   BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

График на изпитите за оформяне на годишна оценка с учениците в XII клас, самостоятелна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” през учебната 2020/2021 година.

Виж повече

Резултати от Национално математическо състезание "Европейско кенгуру", което се проведе на 18.03.2021г. в СУ „Димитър Маринов” град Лом с ученици от I, II, II и IV клас.

Протокол от областната комисия

Със заповед на министъра на образованието и науката, в условията на епидемичното разпространение на COVID – 19, се отменя провеждането на Пролетните математически състезания /27.03.2021 г./. Нова дата за провеждане на състезанията ще бъде оповестена до 08.04.2021 г. Информацията ще бъде качена на сайта на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ - гр. Монтана

www.pmgmontana.com

      Организация на учебния ден на часовете за учениците от 1 до 12 клас, считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. /включитено/.

Заповед № РД-09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Виж повече

Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Виж повече

Свободни места в паралелките с държавен план-прием в СУ „Димитър Маринов” град Лом - към 23.02.2021г.

Виж повече

Ученици от 12а клас направиха постер на тема “България като уникална страна и етнос”, което е част от раздела “Личност, национална идентичност и малцинства”, изучаван в часовете по Свят и личност.

   Поставянето на отметка в това поле показва, че разбирате и приемате, че предоставената от вас информация ще бъде съхранявана и преглеждана в съответствие с нашата Политика за поверителност.

    Поставянето на отметка в това поле показва, че разбирате и приемате, че предоставената от вас информация ще бъде съхранявана и преглеждана в съответствие с нашата Политика за поверителност.

     Уважаеми родители и ученици, на основание Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването от 12 април /понеделник/ в СУ "Димитър Маринов" град Лом се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до единадесети клас. Учениците от 12 клас ще продължат да се обучават от разстояние до 23.04.2021 г. Присъствените учебни занятия ще се осъществяват при утвърдения дневен режим и утвърденото седмично разписание.

     Пазете се и бъдете здрави!

     Уважаеми родители на седмокласници!

     В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

     – без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

     – със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;

     – със съдействие на друго училище (т. нар. училища гнезда), определено от началника на РУО – Монтана, в рамките на работния ден. За град Лом това е II ОУ „Константин Фотинов“.

     Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

     Обръщаме внимание, че при кандидатстване за професионалната паралелка в СУ „Димитър Маринов“ е необходимо ученикът да представи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, в уверение на това, че професията „Графичен дизайнер“ не е противопоказна на неговото здравословно състояние.

     Уважаеми родители на седмокласници!

     В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

     – без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

     – със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;

     – със съдействие на друго училище (т. нар. училища гнезда), определено от началника на РУО – Монтана, в рамките на работния ден. За град Лом това е II ОУ „Константин Фотинов“.

     Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

     Обръщаме внимание, че при кандидатстване за професионалната паралелка в СУ „Димитър Маринов“ е необходимо ученикът да представи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, в уверение на това, че професията „Графичен дизайнер“ не е противопоказна на неговото здравословно състояние.

     Уважаеми родители на седмокласници! В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

     – без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

     – със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;

     – със съдействие на друго училище (т. нар. училища гнезда), определено от началника на РУО – Монтана, в рамките на работния ден. За град Лом това е II ОУ „Константин Фотинов“.

     Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

     Обръщаме внимание, че при кандидатстване за професионалната паралелка в СУ „Димитър Маринов“ е необходимо ученикът да представи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, в уверение на това, че професията „Графичен дизайнер“ не е противопоказна на неговото здравословно състояние.

     Уважаеми родители на седмокласници, уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-05-433 от 16.06.2021 г. на г-жа Трайка Трайкова, началник на РУО-Монтана, II ОУ „Константин Фотинов“ град Лом е определено за училище, което приема документи на учениците за участие в първо и трето класиране в приема след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

     Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. се извършва от 5 до 7 юли 2021 г.