● Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Днес 20.02.2021 г., се проведе Националното състезание по финансова грамотност

СУ „Димитър Маринов“ е училище-домакин за град Лом.

Участваха ученици от няколко възрастови групи: V, VI, VII, VII и X клас.

Публикуваме верните отговори на задачите

Свободни места в паралелките с държавен план-прием в СУ „Димитър Маринов” град Лом - към 04.02.2021г.

Виж повече

Организация на учебния ден на часовете за учениците от 1 до 12 клас, считано от 18.02.2021 год.

Уважаеми родители, представители на училищната и мeстната общност,

напомняме Ви, че съгласно чл.60 от Правилника на дейността на училището:

Чл.60.Ученикът има следните задължения:

(2)Да посещава редовно учебните занятия и да участва ефективно в часовете;

(5) Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

и чл.56а от Закона за здравето:

Чл. 56а.Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

Молим да спазвате тези нормативи, да изисквате това от Вашите деца и да им давате подходящ пример в това отношение.

ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Паметен знак за възрожденеца Димитър Маринов – пръв председател на Ломския окръжен съд, ще бъде открит на Съдебна палата в Лом

 

На 14 октомври /четвъртък/ в 13 часа пред сградата на Съдебна палата – Лом ще бъде открита паметна плоча на възрожденския деец и учен Димитър Маринов по повод на 175 годишнината от неговото рождение. Димитър Маринов е ученик на Кръстьо Пишурка и учител преди Освобождението на България, а след 1878 г. активно участва в изграждането на младата държава. Той е първият председател на Ломския окръжен съд и депутат в Учредителното събрание /1879 г./, в продължение на 5 години работи като съдия в Лом, Силистра и Русе , а след това се заема с педагогическа и научна дейност. Бил е директор на Софийската девическа гимназия и Народната библиотека, основател и пръв директор е на Етнографския музей. Автор е на поредица от книги с огромен принос в българската история, етнография и фолклористика – поредицата „Жива старина“, „История на българската литература“, „Стефан Стамболов и новейшата ни история“, „Народното обичайно право“ и др.

Паметната плоча на Димитър Маринов – първият председател на Ломския окръжен съд, е поставена на входа на Съдебната палата в Лом по инициатива на Районен съд – Лом и с подкрепата и съдействието на Висшия съдебен съвет. Мемориалният знак е дело на младия скулптор Красимир Кръстев – възпитаник на Националната художествена академия и ученик на Георги Чапкънов. След откриването на паметната плоча ще бъдат обявени наградите в ученическия конкурс за есе и презентация „Димитър Маринов – будител и строител на нова България“, обявен от Районен съд – Лом и Регионално управление на образованието – Монтана.

 

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

– удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021г.

При възникнали въпроси, относно заявлението и услугата може да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 и https://help@e-gov.bg

Ученици от 12а клас направиха постер на тема “България като уникална страна и етнос”, което е част от раздела “Личност, национална идентичност и малцинства”, изучаван в часовете по Свят и личност.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

главен учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

Анатоли Антонов

учител

Физическо възпитание и спорт

● Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-3.002-0180-C02 „Заедно в училище“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект  BG05M2OP001-3.007-0006-C01 „Заедно към бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект   BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

График на изпитите за оформяне на годишна оценка с учениците в XII клас, самостоятелна форма на обучение в СУ „Димитър Маринов” през учебната 2020/2021 година.

Виж повече

Резултати от Национално математическо състезание "Европейско кенгуру", което се проведе на 18.03.2021г. в СУ „Димитър Маринов” град Лом с ученици от I, II, II и IV клас.

Протокол от областната комисия

Със заповед на министъра на образованието и науката, в условията на епидемичното разпространение на COVID – 19, се отменя провеждането на Пролетните математически състезания /27.03.2021 г./. Нова дата за провеждане на състезанията ще бъде оповестена до 08.04.2021 г. Информацията ще бъде качена на сайта на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ - гр. Монтана

www.pmgmontana.com

      Организация на учебния ден на часовете за учениците от 1 до 12 клас, считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. /включитено/.

Заповед № РД-09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Виж повече

Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Виж повече

Свободни места в паралелките с държавен план-прием в СУ „Димитър Маринов” град Лом - към 23.02.2021г.

Виж повече

ОКРЪЖЕН СЪД МОНТАНА ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Паметен знак за възрожденеца Димитър Маринов – пръв председател на Ломския окръжен съд, ще бъде открит на Съдебна палата в Лом На 14 октомври /четвъртък/ в 13 часа пред сградата на Съдебна палата – Лом ще бъде открита паметна плоча на възрожденския деец и учен Димитър Маринов по повод на 175 годишнината от неговото рождение. Димитър Маринов е ученик на Кръстьо Пишурка и учител преди Освобождението на България, а след 1878 г. активно участва в изграждането на младата държава. Той е първият председател на Ломския окръжен съд и депутат в Учредителното събрание /1879 г./, в продължение на 5 години работи като съдия в Лом, Силистра и Русе , а след това се заема с педагогическа и научна дейност. Бил е директор на Софийската девическа гимназия и Народната библиотека, основател и пръв директор е на Етнографския музей. Автор е на поредица от книги с огромен принос в българската история, етнография и фолклористика – поредицата „Жива старина“, „История на българската литература“, „Стефан Стамболов и новейшата ни история“, „Народното обичайно право“ и др. Паметната плоча на Димитър Маринов - първият председател на Ломския окръжен съд, е поставена на входа на Съдебната палата в Лом по инициатива на Районен съд – Лом и с подкрепата и съдействието на Висшия съдебен съвет. Мемориалният знак е дело на младия скулптор Красимир Кръстев – възпитаник на Националната художествена академия и ученик на Георги Чапкънов. След откриването на паметната плоча ще бъдат обявени наградите в ученическия конкурс за есе и презентация „Димитър Маринов – будител и строител на нова България“, обявен от Районен съд – Лом и Регионално управление на образованието – Монтана.   Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи: – удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище; – копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021г. При възникнали въпроси, относно заявлението и услугата може да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341

https://help@e-gov.bg

Ученици от 12а клас направиха постер на тема “България като уникална страна и етнос”, което е част от раздела “Личност, национална идентичност и малцинства”, изучаван в часовете по Свят и личност.


  Title of the document
  Title of the document

          Към 12.01.2022 година в СУ „Димитър Маринов“ град Лом има двама учители, болни от COVID-19, които са под карантина съответно от 4 и от 6 януари 2022 г. Трима ученици са с COVID-19, като двама от тях не са били на училище от края на месец декември. Днес е установен случай на ученик от осми клас, болен от COVID-19, който вчера не е бил на училище, а в понеделник е тестван и тестът беше отрицателен. От днес до 16.01.2022 г. под карантина са учениците от осми „а“ клас, а обучението им ще продължи в електронна среда. Под карантина е един учител в начален етап като контактен на заразен близък.

  Title of the document

  ⚠️Уважаеми ученици и родители!

  📚Тържеството по случай началото на учебната 2021-2022 година ще се състои на 15.09.2021 г. от 09:00 часа в двора на СУ „Димитър Маринов“ град Лом. Във връзка с усложнената епидемична обстановка в област Монтана и с цел опазване живота и здравето както на учениците, така и на персонала в училището, се въвежда следната организация:

  – Тържеството за началото на учебната година в 9:00 часа ще бъде само за учениците от първи, пети и осми клас и за родителите на първокласниците!

  – Учениците от втори, трети, четвърти, шести и седми клас са поканени до 09:00 часа да заемат места в класните си стаи, където ще проведат среща със своите класни ръководители и ще получат разяснения относно предстоящата учебна година.

  – Откриването на учебната година за учениците от девети, десети, единадесети и дванадесети клас ще започне в 11:00 часа, а след неговия край класовете от гимназиален етап ще влязат в класните стаи за среща със своите класни ръководители и учители.

  ❗Моля, родителите на учениците да се въздържат от присъствие в двора на училището на първия учебен ден!

  Всички дейности във връзка с откриване на новата учебна година ще се осъществят при спазване на задължителните мерки за намаляване на рисковете от инфекция, въведени с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в съответствие с разпорежданията на здравните власти – носене на защитни маски за лице, дезинфекция на ръцете, спазване на дистанция. Опазването на живота и здравето на учениците, родителите и целия персонал на училището е от първостепенна важност за целия екип на СУ „Димитър Маринов“ град Лом в условията на нарастваща заболеваемост от COVID 19!

  ❤️Благодарим за разбирането!

  ✅Очакваме с нетърпение всички наши ученици!

  Пазете се и бъдете здрави!❤️

  с уважение,

  Десислава Александрова

  Директор на СУ "Димитър Маринов" град Лом тел.: 0894472694

  Title of the document

  ⚠️Уважаеми ученици и родители!

  📚Тържеството по случай началото на учебната 2021-2022 година ще се състои на 15.09.2021 г. от 09:00 часа в двора на СУ „Димитър Маринов“ град Лом. Във връзка с усложнената епидемична обстановка в област Монтана и с цел опазване живота и здравето както на учениците, така и на персонала в училището, се въвежда следната организация:

  – Тържеството за началото на учебната година в 9:00 часа ще бъде само за учениците от първи, пети и осми клас и за родителите на първокласниците!

  – Учениците от втори, трети, четвърти, шести и седми клас са поканени до 09:00 часа да заемат места в класните си стаи, където ще проведат среща със своите класни ръководители и ще получат разяснения относно предстоящата учебна година.

  – Откриването на учебната година за учениците от девети, десети, единадесети и дванадесети клас ще започне в 11:00 часа, а след неговия край класовете от гимназиален етап ще влязат в класните стаи за среща със своите класни ръководители и учители.

  ❗Моля, родителите на учениците да се въздържат от присъствие в двора на училището на първия учебен ден!

  Всички дейности във връзка с откриване на новата учебна година ще се осъществят при спазване на задължителните мерки за намаляване на рисковете от инфекция, въведени с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в съответствие с разпорежданията на здравните власти – носене на защитни маски за лице, дезинфекция на ръцете, спазване на дистанция. Опазването на живота и здравето на учениците, родителите и целия персонал на училището е от първостепенна важност за целия екип на СУ „Димитър Маринов“ град Лом в условията на нарастваща заболеваемост от COVID 19!

  ❤️Благодарим за разбирането!

  ✅Очакваме с нетърпение всички наши ученици!

  Пазете се и бъдете здрави!❤️

  с уважение,

  Десислава Александрова

  Директор на СУ "Димитър Маринов" град Лом тел.: 0894472694

  ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  ⚠️Уважаеми ученици и родители!

  📚Тържеството по случай началото на учебната 2021-2022 година ще се състои на 15.09.2021 г. от 09:00 часа в двора на СУ „Димитър Маринов“ град Лом. Във връзка с усложнената епидемична обстановка в област Монтана и с цел опазване живота и здравето както на учениците, така и на персонала в училището, се въвежда следната организация:

  – Тържеството за началото на учебната година в 9:00 часа ще бъде само за учениците от първи, пети и осми клас и за родителите на първокласниците!

  – Учениците от втори, трети, четвърти, шести и седми клас са поканени до 09:00 часа да заемат места в класните си стаи, където ще проведат среща със своите класни ръководители и ще получат разяснения относно предстоящата учебна година.

  – Откриването на учебната година за учениците от девети, десети, единадесети и дванадесети клас ще започне в 11:00 часа, а след неговия край класовете от гимназиален етап ще влязат в класните стаи за среща със своите класни ръководители и учители.

  ❗Моля, родителите на учениците да се въздържат от присъствие в двора на училището на първия учебен ден!

  Всички дейности във връзка с откриване на новата учебна година ще се осъществят при спазване на задължителните мерки за намаляване на рисковете от инфекция, въведени с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в съответствие с разпорежданията на здравните власти – носене на защитни маски за лице, дезинфекция на ръцете, спазване на дистанция. Опазването на живота и здравето на учениците, родителите и целия персонал на училището е от първостепенна важност за целия екип на СУ „Димитър Маринов“ град Лом в условията на нарастваща заболеваемост от COVID 19!

  ❤️Благодарим за разбирането!

  ✅Очакваме с нетърпение всички наши ученици!

  Пазете се и бъдете здрави!❤️

  с уважение,

  Десислава Александрова

  Директор на СУ "Димитър Маринов" град Лом тел.: 0894472694

  Уважаеми родители и ученици, на основание Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването от 12 април /понеделник/ в СУ "Димитър Маринов" град Лом се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до единадесети клас. Учениците от 12 клас ще продължат да се обучават от разстояние до 23.04.2021 г. Присъствените учебни занятия ще се осъществяват при утвърдения дневен режим и утвърденото седмично разписание.

  Пазете се и бъдете здрави!

  Уважаеми родители на седмокласници!

  В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

  – без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

  – със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;

  – със съдействие на друго училище (т. нар. училища гнезда), определено от началника на РУО – Монтана, в рамките на работния ден. За град Лом това е II ОУ „Константин Фотинов“.

  Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

  Обръщаме внимание, че при кандидатстване за професионалната паралелка в СУ „Димитър Маринов“ е необходимо ученикът да представи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, в уверение на това, че професията „Графичен дизайнер“ не е противопоказна на неговото здравословно състояние.

  Уважаеми родители на седмокласници!

  В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

  – без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

  – със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;

  – със съдействие на друго училище (т. нар. училища гнезда), определено от началника на РУО – Монтана, в рамките на работния ден. За град Лом това е II ОУ „Константин Фотинов“.

  Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

  Обръщаме внимание, че при кандидатстване за професионалната паралелка в СУ „Димитър Маринов“ е необходимо ученикът да представи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, в уверение на това, че професията „Графичен дизайнер“ не е противопоказна на неговото здравословно състояние.

  Уважаеми родители на седмокласници, уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-05-433 от 16.06.2021 г. на г-жа Трайка Трайкова, началник на РУО-Монтана, II ОУ „Константин Фотинов“ град Лом е определено за училище, което приема документи на учениците за участие в първо и трето класиране в приема след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. се извършва от 5 до 7 юли 2021 г.

   ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

   ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

    

   Паметен знак за възрожденеца Димитър Маринов – пръв председател на Ломския окръжен съд, ще бъде открит на Съдебна палата в Лом

    

           На 14 октомври /четвъртък/ в 13 часа пред сградата на Съдебна палата – Лом ще бъде открита паметна плоча на възрожденския деец и учен Димитър Маринов по повод на 175 годишнината от неговото рождение. Димитър Маринов е ученик на Кръстьо Пишурка и учител преди Освобождението на България, а след 1878 г. активно участва в изграждането на младата държава. Той е първият председател на Ломския окръжен съд и депутат в Учредителното събрание /1879 г./, в продължение на 5 години работи като съдия в Лом, Силистра и Русе , а след това се заема с педагогическа и научна дейност. Бил е директор на Софийската девическа гимназия и Народната библиотека, основател и пръв директор е на Етнографския музей. Автор е на поредица от книги с огромен принос в българската история, етнография и фолклористика – поредицата „Жива старина“, „История на българската литература“, „Стефан Стамболов и новейшата ни история“, „Народното обичайно право“ и др.

           Паметната плоча на Димитър Маринов – първият председател на Ломския окръжен съд, е поставена на входа на Съдебната палата в Лом по инициатива на Районен съд – Лом и с подкрепата и съдействието на Висшия съдебен съвет. Мемориалният знак е дело на младия скулптор Красимир Кръстев – възпитаник на Националната художествена академия и ученик на Георги Чапкънов. След откриването на паметната плоча ще бъдат обявени наградите в ученическия конкурс за есе и презентация „Димитър Маринов – будител и строител на нова България“, обявен от Районен съд – Лом и Регионално управление на образованието – Монтана.

    

   Събитието ще бъде проведено при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в региона.

    

   Title of the document

   Към 12.01.2022 година в СУ „Димитър Маринов“ град Лом има двама учители, болни от COVID-19, които са под карантина съответно от 4 и от 6 януари 2022 г. Трима ученици са с COVID-19, като двама от тях не са били на училище от края на месец декември. Днес е установен случай на ученик от осми клас, болен от COVID-19, който вчера не е бил на училище, а в понеделник е тестван и тестът беше отрицателен. От днес до 16.01.2022 г. под карантина са учениците от осми „а“ клас, а обучението им ще продължи в електронна среда. Под карантина е един учител в начален етап като контактен на заразен близък.

   Title of the document

           Към 12.01.2022 година в СУ „Димитър Маринов“ град Лом има двама учители, болни от COVID-19, които са под карантина съответно от 4 и от 6 януари 2022 г. Трима ученици са с COVID-19, като двама от тях не са били на училище от края на месец декември. Днес е установен случай на ученик от осми клас, болен от COVID-19, който вчера не е бил на училище, а в понеделник е тестван и тестът беше отрицателен. От днес до 16.01.2022 г. под карантина са учениците от осми „а“ клас, а обучението им ще продължи в електронна среда. Под карантина е един учител в начален етап като контактен на заразен близък.

   error: Content is protected !!