Вие искате:

Вашето дете да бъде обучавано с внимание;

Вашето дете да получи задълбочени и трайни знания;

Вашето дете да овладява чужди езици;

Вашето дете да е компютърно грамотно;

Вашето дете успешно да продължи образованието си във ВУЗ.

Вашият избор е:

СУ Димитър Маринов Лом

ОБЯВА за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VIII клас в неспециализираните училища по утвърден държавен план-прием за учебната 2024/2025 година.

ЗАЯВЛЕНИЕ за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за  придобиване на професионално образование.

ГРАФИК на дейностите Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VІІІ клас в неспециализираните училища по утвърден държавен план-прием за учебната 2024/2025 година.

ОБЯВА за работа на лекарските консултативни комисиите в медицинските центрове за издаване на медицински протоколи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания 2024 година.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!