Прием в VIII клас

Обява за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за лица, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VIII клас в неспециализираните училища по утвърден Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година.

График за работа на лекарските консултативни комисиите в медицинските центрове за издаване на медицински протоколи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.

Предложение за Държавен план-прием в VII клас по профили и професии в профилираните и професионални гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво.

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2021-2022 година.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!