Прием в VIII клас

Уважаеми родители на седмокласници, уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-05-433 от 16.06.2021 г. на г-жа Трайка Трайкова, началник на РУО-Монтана, II ОУ „Константин Фотинов“ град Лом е определено за училище, което приема документи на учениците за участие в първо и трето класиране в приема след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. се извършва от 5 до 7 юли 2021 г.

Кандидатстване след седми клас в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2021-2022 година.

Онлайн кандидатстване след седми клас в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2021-2022 година.

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2021-2022 година..

Обява за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за лица, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VIII клас в неспециализираните училища по утвърден Държавен план-прием за учебната 2021-2022 година.

График за работа на лекарските консултативни комисиите в медицинските центрове за издаване на медицински протоколи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.

Предложение за Държавен план-прием в VII клас по профили и професии в профилираните и професионални гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво.

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2021-2022 година.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!