Формуляри

Заявление за изиняване на отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година

Заявление за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година

Заявление за извиняване на отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година

Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година

Заявление за освобождаване от учебни занятия по физическо възпитание

Заявление от родител за преминаване на ученик в ОРЕС

Заявление за преминаване в ОРЕС

ПРОТОКОЛ за регистриране на устни /в т.ч. по телефон/ предложения, жалби и сигнали в СУ „Димитър Маринов“ – град Лом

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!