Формуляри

Заявление от родител до класния ръководител за отсъствие на ученик (преди отсъствието на ученика)

Заявление за освобождаване от учебни занятия по физическо възпитание

Заявление от родител за преминаване на ученик в ОРЕС

Заявление за преминаване в ОРЕС

ПРОТОКОЛ за регистриране на устни /в т.ч. по телефон/ предложения, жалби и сигнали в СУ „Димитър Маринов“ – град Лом

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!