Индикативен списък на услугите, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги.”

Инфо 136 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Инфо 138 Приемане и преместване

Инфо 141 Издаване на диплома за средно образование

Инфо 143 – Валидиране

Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 2

Инфо 149 – Проверка способности – 1

Инфо 150 – Признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 153 – Дубликати

Инфо 154 – Удостоверения за професионално обучение и СПК

Инфо 155 – Удостоверение свидетелства за валидиране професионална квалификация

Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за издаване дубликат

Заявление за издаване на оригинал

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас 

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!