Документи

2020 – 2021

Етичен кодекс на училището

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние.

Годишен план за действие на СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2020/2021 година

Правилник за дейността на училището

Мерки за превенция на ранното напускане на уилище.

План за предотвратяване на масово заразяване и действие на територията на СУ „Димитър Маринов” град Лом при установен случай на заразен ученик, учител, служител с Covid19.

Програма за предоставяне на равни възможност и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи през учебната 2020/2021 година.

Програма за работа с талантливи ученици през учебната 2020/2021 година.

Училищна политика за гражданско образование в СУ „Димитър Маринов” град Лом през учебната 2020/2021 година.

Стратегия за развитие на СУ „Димитър Маринов” град Лом за 2018/2022 година.

Училищна политика за подпомагане на екологичното образование в СУ „Димитър Маринов” град Лом за 2020/2021 година.

Училищна политика за подкрепа на интеркултурното образование в СУ „Димитър Маринов” град Лом за 2020/2021 година.

Училищна политика за пдкрепа на здравното образование на учениците в СУ „Димитър Маринов” град Лом за 2020/2021 година.

РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ПОСТЪПВАЩИ В СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ” ГРАД ЛОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!