Документи

2019 – 2020

ЗАПОВЕД – Форми на обучение в СУ Димитър Маринов” гр. Лом през учебната 2020/2021 година

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА на  екологичното образование в СУ Димитър Маринов” гр. Лом през учебната 2019/2020 година

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА на  СУ Димитър Маринов” гр. Лом за подкрепа на здравното образование през учебната 2019/2020 година

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА за подкрепа на гражданското образование в СУ Димитър Маринов” гр. Лом през учебната 2019/2020 година

TEMAТИЧЕН ПЛАН за работата на Педагогическия съвет през учебната 2019/2020 година

Организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година

Заповед № 1198/16.07.2019 год. – ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ в СУ Димитър Маринов

Етичен кодекс на училището

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ПОСТЪПВАЩИ В СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ” ГРАД ЛОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.

Учебни планове на училището

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Спортен календар на училището

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!