● Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-3.002-0180-C02 „Заедно в училище“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект  BG05M2OP001-3.007-0006-C01 „Заедно към бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект   BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

СУ „Димитър Маринов“ гр.Лом обявява областен конкурс за есе, рисунка и мултимедийна презентация на тема:

„Бъди възторжен идеалист: смел до безумство, влюбен в България до фанатизъм, честен до самопожертвуване“ - полк. Борис Дрангов

Декларация за информираност и съгласие

        Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

– удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021г.

При възникнали въпроси, относно заявлението и услугата може да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 и https://help@e-gov.bg

Вече е активна интернет платформата „Подай ръка за по-добро бъдеще” на ученици от СУ „Димитър Маринов” град Лом. Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс „Млад Благотворител” 2021г. Чрез платформата всеки може да сигнализира за нуждаещи се от помощ хора от Община Лом, или да предложи помощ във вид на парични средства, хранителни продукти и др.

Виж повече

Уважаеми родители, представители на училищната и мeстната общност,

напомняме Ви, че съгласно чл.60 от Правилника на дейността на училището:

Чл.60.Ученикът има следните задължения:

(2)Да посещава редовно учебните занятия и да участва ефективно в часовете;

(5) Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

и чл.56а от Закона за здравето:

Чл. 56а.Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

Молим да спазвате тези нормативи, да изисквате това от Вашите деца и да им давате подходящ пример в това отношение.

Поредно отличие за ученик на СУ “Димитър Маринов” град Лом!

Калоян Петров от 12 “а” клас е носител на Наградата на Регионално управление на образованието Монтана “Ученик на годината” за 2022 година!

II награда, раздел: поезия, в първа възрастова група, получи Калина Илиева от 4 „а“ клас на СУ „Димитър Маринов“ град Лом от XXIV Национален фестивал на детската книга.

      В Деня на Европа катедра „Стратегическо планиране“ към СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обяви резултатите от ежегодния Национален ученически конкурс за есе на тема „ Моята визия за моя град към 2027г. – какъв да е той и как да достигнем до него?“ Тази година победител в категория „Гражданско участие в управлението“ е Ана Йосифова от 11 “а” клас СУ „Димитър Маринов“ – гр. Лом, с ментор г-жа Весеслава Велкова учител икономически дисциплини. Ана Йосифова е наградена с грамота и сертификат за отлично представяне и право за кандидатстване в учебното заведение без приемен изпит.

    Поощрителна награда във втора възрастова група в Трети национален конкурс за рисунка “Акварели опус 37”, организиран от Национална художествена академия, Национално училище за музикално и сценично изкуство “Проф. Панчо Владигеров” и Дружество на художниците Бургас спечели Стефани Методиева от 8 “а” клас с ръководител Екатерина Петрова, учител по изобразително изкуство в СУ “Димитър Маринов” град Лом.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!