● Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-3.002-0180-C02 „Заедно в училище“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект  BG05M2OP001-3.007-0006-C01 „Заедно към бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект   BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

⚠️Уважаеми ученици и родители!

📚Тържеството по случай началото на учебната 2021-2022 година ще се състои на 15.09.2021 г. от 09:00 часа в двора на СУ „Димитър Маринов“ град Лом. Във връзка с усложнената епидемична обстановка в област Монтана и с цел опазване живота и здравето както на учениците, така и на персонала в училището, се въвежда следната организация:

– Тържеството за началото на учебната година в 9:00 часа ще бъде само за учениците от първи, пети и осми клас и за родителите на първокласниците!

– Учениците от втори, трети, четвърти, шести и седми клас са поканени до 09:00 часа да заемат места в класните си стаи, където ще проведат среща със своите класни ръководители и ще получат разяснения относно предстоящата учебна година.

– Откриването на учебната година за учениците от девети, десети, единадесети и дванадесети клас ще започне в 11:00 часа, а след неговия край класовете от гимназиален етап ще влязат в класните стаи за среща със своите класни ръководители и учители.

❗Моля, родителите на учениците да се въздържат от присъствие в двора на училището на първия учебен ден!

Всички дейности във връзка с откриване на новата учебна година ще се осъществят при спазване на задължителните мерки за намаляване на рисковете от инфекция, въведени с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в съответствие с разпорежданията на здравните власти – носене на защитни маски за лице, дезинфекция на ръцете, спазване на дистанция. Опазването на живота и здравето на учениците, родителите и целия персонал на училището е от първостепенна важност за целия екип на СУ „Димитър Маринов“ град Лом в условията на нарастваща заболеваемост от COVID 19!

❤️Благодарим за разбирането!

✅Очакваме с нетърпение всички наши ученици!

Пазете се и бъдете здрави!❤️

с уважение,

Десислава Александрова

Директор на СУ "Димитър Маринов" град Лом тел.: 0894472694

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

от Ирена Атанасова

Председател на Комисията по образованието и науката в 46-то Народно събрание на Република България.

        Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

– удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021г.

При възникнали въпроси, относно заявлението и услугата може да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 и https://help@e-gov.bg

Държавна агенция „Електронно управление” информира родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Виж повече

Кандидатстване след седми клас в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2021-2022 година.

Виж повече

Онлайн кандидатстване след седми клас в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2021-2022 година.

Виж повече

Вече е активна интернет платформата „Подай ръка за по-добро бъдеще” на ученици от СУ „Димитър Маринов” град Лом. Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс „Млад Благотворител” 2021г. Чрез платформата всеки може да сигнализира за нуждаещи се от помощ хора от Община Лом, или да предложи помощ във вид на парични средства, хранителни продукти и др.

Виж повече

Районен съд гр. Лом, Регионално управление на образованието гр. Монтана, СУ „Димитър Маринов” град Лом и ПГ „Димитър Маринов” град Вълчедръм обявяват конкърс за ЕСЕ и/или ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тема „ДИМИТЪР МАРИНОВ - БУДИТЕЛ И СТРОЙТЕЛ НА НОВА БЪЛГАРИЯ”

Виж повече

Уважаеми родители, представители на училищната и мeстната общност,

напомняме Ви, че съгласно чл.60 от Правилника на дейността на училището:

Чл.60.Ученикът има следните задължения:

(2)Да посещава редовно учебните занятия и да участва ефективно в часовете;

(5) Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

и чл.56а от Закона за здравето:

Чл. 56а.Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

Молим да спазвате тези нормативи, да изисквате това от Вашите деца и да им давате подходящ пример в това отношение.

Ученици от 12а клас направиха постер на тема “България като уникална страна и етнос”, което е част от раздела “Личност, национална идентичност и малцинства”, изучаван в часовете по Свят и личност.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!