● Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект BG05M2OP001-3.002-0180-C02 „Заедно в училище“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект  BG05M2OP001-3.007-0006-C01 „Заедно към бъдещето“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

● Проект   BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Title of the document

       На 19.01.2022 година в СУ „Димитър Маринов“ град Лом няма нови случаи на учители и служители от непедагогическия персонал с COVID-19. От днес с установен COVID-19 е един ученик от четвърти клас. От утре до 24.01.2022 г. включително под карантина са учениците от четвърти „б“ клас, които преминават в ОРЕС. Остават под карантина пети „а“ и осми „а“ клас, а обучението им ще продължи в електронна среда, съответно до 24.01.2022 г. включително и до 21.01.2022 г. включително. Под карантина до 20.01.2022 г. е и десети „а“ клас. Под карантина е един учител в гимназиален етап като контактен на заразен близък.

 

Организация на учебния ден за учениците от I до XII клас, считано от 16.11.2021г.

Виж

I РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И КОМПЮТЪРНА РИСУНКА НА ТЕМА: „ДИЗАЙН И ДЕКОРАЦИЯ НА ПРЕДМЕТ ОТ БИТА“

Декларация за информираност и съгласие

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Паметен знак за възрожденеца Димитър Маринов – пръв председател на Ломския окръжен съд, ще бъде открит на Съдебна палата в Лом

 

        На 14 октомври /четвъртък/ в 13 часа пред сградата на Съдебна палата – Лом ще бъде открита паметна плоча на възрожденския деец и учен Димитър Маринов по повод на 175 годишнината от неговото рождение. Димитър Маринов е ученик на Кръстьо Пишурка и учител преди Освобождението на България, а след 1878 г. активно участва в изграждането на младата държава. Той е първият председател на Ломския окръжен съд и депутат в Учредителното събрание /1879 г./, в продължение на 5 години работи като съдия в Лом, Силистра и Русе , а след това се заема с педагогическа и научна дейност. Бил е директор на Софийската девическа гимназия и Народната библиотека, основател и пръв директор е на Етнографския музей. Автор е на поредица от книги с огромен принос в българската история, етнография и фолклористика – поредицата „Жива старина“, „История на българската литература“, „Стефан Стамболов и новейшата ни история“, „Народното обичайно право“ и др.

        Паметната плоча на Димитър Маринов – първият председател на Ломския окръжен съд, е поставена на входа на Съдебната палата в Лом по инициатива на Районен съд – Лом и с подкрепата и съдействието на Висшия съдебен съвет. Мемориалният знак е дело на младия скулптор Красимир Кръстев – възпитаник на Националната художествена академия и ученик на Георги Чапкънов. След откриването на паметната плоча ще бъдат обявени наградите в ученическия конкурс за есе и презентация „Димитър Маринов – будител и строител на нова България“, обявен от Районен съд – Лом и Регионално управление на образованието – Монтана.

 

Събитието ще бъде проведено при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в региона.

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

от Ирена Атанасова

Председател на Комисията по образованието и науката в 46-то Народно събрание на Република България.

        Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

– удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021г.

При възникнали въпроси, относно заявлението и услугата може да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 и https://help@e-gov.bg

Държавна агенция „Електронно управление” информира родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Виж повече

Кандидатстване след седми клас в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2021-2022 година.

Виж повече

Онлайн кандидатстване след седми клас в СУ „Димитър Маринов” град Лом за учебната 2021-2022 година.

Виж повече

Вече е активна интернет платформата „Подай ръка за по-добро бъдеще” на ученици от СУ „Димитър Маринов” град Лом. Проектът е сред полуфиналистите в национален конкурс „Млад Благотворител” 2021г. Чрез платформата всеки може да сигнализира за нуждаещи се от помощ хора от Община Лом, или да предложи помощ във вид на парични средства, хранителни продукти и др.

Виж повече

Районен съд гр. Лом, Регионално управление на образованието гр. Монтана, СУ „Димитър Маринов” град Лом и ПГ „Димитър Маринов” град Вълчедръм обявяват конкърс за ЕСЕ и/или ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тема „ДИМИТЪР МАРИНОВ - БУДИТЕЛ И СТРОЙТЕЛ НА НОВА БЪЛГАРИЯ”

Виж повече

Уважаеми родители, представители на училищната и мeстната общност,

напомняме Ви, че съгласно чл.60 от Правилника на дейността на училището:

Чл.60.Ученикът има следните задължения:

(2)Да посещава редовно учебните занятия и да участва ефективно в часовете;

(5) Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

и чл.56а от Закона за здравето:

Чл. 56а.Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

Молим да спазвате тези нормативи, да изисквате това от Вашите деца и да им давате подходящ пример в това отношение.

Ученици от 12а клас направиха постер на тема “България като уникална страна и етнос”, което е част от раздела “Личност, национална идентичност и малцинства”, изучаван в часовете по Свят и личност.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!